Algemene voorwaarden

Versie 20210405.01 (Vorige versie 20180402.01)

1. De koper wordt geacht, door het overmaken van zijn bestelling, de verkoopsvoorwaarden te kennen, en verklaart deze te aanvaarden, ongeacht eventueel hiermee in strijd zijnde koopvoorwaarden. Geen enkele afwijking is toegestaan zonder schriftelijke instemming van de directie.

2. De inlichtingen in onze offertes, catalogi, prijscouranten en advertenties zijn niet bindend en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Bestellingen worden slechts definitief aangenomen na schriftelijke bevestiging.

3. Onze leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de bestelling vanwege de klant. Elk geval van overmacht en elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze bedrijf of leveranciers teweegbrengt, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

4. De klant is na bestelling steeds verplicht tot afname. Ingeval van weigering vallen alle reeds gemaakte onkosten ten laste van de klant en wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 10%.

5. De levering van de goederen is voor risico van de koper. Indien bij aankomst van de goederen zichtbare beschadigingen worden opgemerkt moet de klant ogenblikkelijk het nodige voorbehoud maken bij de afleveraar en de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 3 dagen.

6. De geleverde waren blijven in consignatie tot volledige betaling van de factuur. Zij blijven terug vorderbaar zelfs indien het om een herstelling gaat en dit tot volledige betaling der factuur.

7. De betalingen geschieden ter woonplaats van de verkoper, te Affligem, contante betaling,  zonder korting, tenzij andersluidende overeenkomst bij de bestelling of contractueel vastgelegd of vermeld op onze facturen.

8. Iedere op de vervaldag niet betaalde rekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een interest van 0,67% per maand of 8% per jaar tot gevolg hebben.

9. De koper mag zich niet beroepen op een betwisting met de verkoper om zijn rekening te kwiteren.

10. De waarborgtermijn en –voorwaarden van de onderscheidene fabrikanten zijn van kracht. Zij worden op simpele vraag van de klant medegedeeld. Alle mogelijk bijkomende onkosten voor herstelling van het materiaal, niet gedekt door de bepalingen op waarborg door de leverancier, zoals bv. onkosten voor het vervoer of verplaatsing van ons personeel, vallen ten laste van de koper.

11. Als klant heeft u recht op 14 dagen herroepingsrecht. U kan dit herroepingsrecht uitvoeren via een door DroneDepot verstrekt formulier. U kan dit ten allen tijde opvragen. U krijgt dan via mail meer informatie over het verdere verloop ervan. Alle kosten (bijv. verzendingskosten, voorrijkosten, eventueel reeds geleverde diensten) die uit dit herroepingsrecht voortvloeien zijn voor de klant en dienen te gebeuren alvorens de klant recht heeft op terugbetaling.

12. Garantie

Particuliere klant: als particuliere klant geniet u van de Europese wettelijke garantie van 2 jaar op nieuw verkochte goederen. Tweedehands goederen hebben ook een garantie van minimum 1 jaar.

Zakelijke klant: als zakelijke klant heeft u recht op de fabrieksgarantie, dit is de garantie die de fabrikant van het verkochte artikel voorziet. Bij twijfel aarzel niet ons hier meer uitleg over te vragen.

Algemene garantie bepalingen: de start garantiedatum is de factuurdatum vermeld op het factuur waarop uw artikel staat al dan niet met een serienummer. De koper heeft naast deze wettelijke garantietermijn ook recht op 14 dagen herroepingsrecht.

13. Kortingsbonnen, coupons, cadeaubonnen of kortingen van welke vorm dan ook zijn niet cumuleerbaar met elkaar. Indien ons achterliggend systeem dit door een technische fout niet detecteert, mag DroneDepot de bestelling eenzijdig annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt binnen de 2 weken na annulatie teruggestort op de rekening waarmee de betaling was uitgevoerd.

14. Bij vermoeden van fraude bij een bestelling kan de bestelling eenzijdig door dronedepot worden geanulleerd. Het reeds betaalde bedrag wordt binnen de 2 weken na annulatie teruggestort op de rekening waarmee de betaling was uitgevoerd.

15. In geval van geschil, zowel aanklacht als verdediging, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd en dit niettegenstaande elk mogelijk tegenstrijdig beding van onze klanten en zelfs in geval van aansprakelijkheid voor de borgtocht of meerderheid der verweerder.

16. Bij een klacht over een online bestelling kan de klant of DroneDepot beroep doen op het geschillenorgaan ODR (European Online Dispute Resolution), via de ODR site. Klachten dienen steeds via ons centraal e-mail adres gemeld te worden: [email protected].

17. Er kan van deze verkoopsvoorwaarden slechts afgeweken worden met schriftelijk akkoord van de firma en alleen door de persoon die hiertoe bevoegd is verklaard.

18. Bij het aanmaken van een account geeft u DroneDepot de toestemming voor het contacteren van de accounteigenaar omtrent promoties, accountproblemen en directe vragen over de bestelling/herstelling of offerte. Indien u niet wil gecontacteerd worden over promoties moet u ons op de hoogte brengen schriftelijk of via mail [email protected].